دریا پهنه ای است زیبا و مهم . همه موظفند که تا حد امکان آن را حفظ کنند . بسیاری از مردم کم کم دارند می فهمند که دریا خیلی مهم است و می کوشند از نابودی آن جلوگیری کنند . اما هنوز کار های زیادی مانده است . تو چه می توانی بکنی ؟
اگر به کره ی جغرافیایی نگاه کنی ، می بینی که سیاره ی ما از آب اقیانوس ها پوشیده است . می دانی کدام اقیانوس از همه بزرگ تر است ؟ می توانی همراه دوستان و آشنایانت آشغال هایی را که در پلاژ ریخته ای جمع کنی .اگر دریا را خوب بشناسی ، بهتر می توانی از آن مراقبت کنی .

منبع : دایرة المعارف بزرگ دبستان